уторак, 22. новембар 2016.

Povezivanje HeatOn WCHR-01 sa sistemom grejanja na pelet sa četvorokrakim mešnim ventilom i kontrola pumpe u kotlovskom krugu!


PAŽNJA!
Sve šeme na mom blogu su važeće u trenutku preuzimanja istih sa bloga i informativne su prirode. Zadržavam pravo na izmene zbog razvoja i unapređenja. Može doći do izmena u tehničkom opisu i karakteristikama. 
Molim vas da tekst koji sledi pročitate sa velikim razumevanjem i koncentracijom! Ukoliko niste usvojili sve što je napisano ili vam i najmanja sitnica nije jasna, molim da ne ulazite ni u kakve zahvate jer ćete time sami sebi napraviti veću štetu nego korist!!!

Srđan Stanković ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno povezane instalacije.
=============================================


OVO NIJE SAMO JOŠ JEDAN TERMOSTAT!


          Uštedite na grejanju, povećajte komfor, ne regulišite temperature prostorija zatvaranjem ventila na radijatorima ili otvaranjem prozora! Isporučite u grejni prostor "samo" onoliko toplotne energije koliko je potrebno!
          Kada u referentnoj sobi (tamo gde stoji sobni termostat) postoji potreba za grejanjem, onda taj sobni termostat preko svog bežičnog prijemnika-relea aktivira poseban dodatni rele (koji ima minimum tri radna i tri mirna kontakta), te preko prvog radnog kontakata uključuje kotao-gorionik, preko drugog uključuje pumpu u kotlovskom krugu i preko trećeg na priključcima za sobni termostat istovremeno daje impuls HeatOn WCHR-01 .  Preporuka je da kupite postolje za taj dodatni rele, lakšeg povezivanja radi.


          Ovakva izvedba, da se pumpa u kotlovskom krugu uključuje istovremeno kada i kotao-gorionik, potpuno je prihvatljiva.

          Separacija grejnog sistema (sa četvorokrakim mešnim ventilom) na primarni-kotlovski krug i sekundarni-potrošački krug se gotovo uvek izvodi sa dve pumpe (za svaki krug posebno), kao i sa hidrauličnom skretnicom kako je prikazano na fotografijama ispod:
Na fotografijama iznad pumpa u kotlovskom krugu nalazi se u sklopu kotla (integrisana pumpa) i tu pumpu obično kontroliše elektronika kotla.


          HeatOn WCHR-01 (ako je setovana MIN temp. izvora topline: 67°C) prilikom hladnog starta, a preko aktuatora-motora drži zatvoren četvorokraki mešni ventil i time potpuno odvaja kotlovski krug od radijatorskog kruga grejanja, te voda cirkuliše samo u krugu kotla tj. u samom kotlu.
Potpuno zatvoren četvorokraki mešni ventil i odvojen kotlovski od radijatorskog kruga grejanja.

          Tom cirkulacijom se voda unutar kotla greje ravnomerno. Bez te cirkulacije voda bi se u gornjoj zoni kotla grejala  više nego u donjoj zoni kotla. Međutim, kada bi se pumpa u kotlovskom krugu uključivala na 60°C preko kapilarnog ili nekog drugog termostata (čija je kapilara-sonda u čauri kotla), ili preko elektronike kotla - došlo bi do mešanja hladnije vode iz donje zone kotla sa vrelom vodom iz gornje zone kotla, pa bi temperatura vode malo pala, te bi  onda odreagovao kapilarni termostat ili elektronika kotla, te isključio na kratko pumpu u kotlovskom krugu da se opet dosegne 60°C u kotlu i tako u krug. Kod ovakve postavke skoro je pa sigurno da će doći do neželjene kondenzacije na povratu u kotao!
         
          Zato predlažem da pumpa u kotlovskom krugu radi uvek kada radi i kotao-gorionik. Naravno, četvorokraki mešni ventil je zatvoren sve vreme dok se na senzoru izvora toplote-kotla HeatOn WCHR-01  (a koji se nalazi u čauri

Koristi se za termostate i senzore u KGH sistemima za zaštitu senzora od raznih medijuma i radnih pritisaka. Urađena je od mesinga, za srednje temperature do 130 °C, pogodna je za upotrebu sa vodom po DIN standardu i sa neagresivnim medijumima.

na potisnom vodu iz kotla ili u čauri u samom kotlu) ne očita 67°C, i tada HeatOn WCHR-01 uključuje pumpu u radijatorskom krugu i istog momenta preko aktuatora-motora kreće da otvara četvorokraki mešni ventil.
Start otvaranja četvorokrakog mešnog ventila s desna na levo.

          Tog trenutka dolazi do mešanja vruće vode iz potisne cevi kotla (u manjem protoku) sa hladnom vodom povrata iz radijatora (u većem protoku). Senzor polaznog voda ka radijatorima  (koji se nalazi u čauri posle pumpe u radijatorskom krugu)

Uz HeatOn WCHR-01 isporučuju se i tri senzora:
1. Senzor polaznog voda ka radijatorima sa standardnom dužinom kabla od 2m;
2. Senzor izvora toplote (kotla ili akumulatora toplote) sa standardnom dužinom kabla od 3m;
3. Senzor spoljne temperature sa standardnom dužinom kabla od 5m; 

To je ista čaura koja se koristi i za montažu aksijalnog termometra na samu cev. Preporuka je stavljati senzore u te čaure koje su uronjene do sredine cevi te je očitavanje preciznije. Prijanjati senzor uz cev i vezivati ih plastičnim vezicama, te nakon toga izolovati ih,  je pase. Majstori čauru stavljaju u T nastavak samih bakarnih cevi, a kad se stavi senzor u čauru, obavezno se rupa čaure oko senzora popuni kuhinjskom aluminijumskom folijom.

očitava povećanje temperature, HeatOn WCHR-01 nastavlja da otvara četvorokraki mešni ventil sve dok taj senzor ne očita zadatu temperaturu ka radijatorima i onda zaustavlja otvaranje četvorokrakog mešnog ventila, a preko aktuatora-motora, npr. SELTRON PROMIX AVC05.

          Onda on tu balanslira, otvara-zatvara četvorokraki mešni ventil i održava konstantnu temperaturu prema radijatorima. Sve vreme obe pumpe rade sinhronizovano (podešene u istoj brzini, I, II ili III) i voda u celom sistemu ima ujednačen protok.


Savet 1:
Valjalo bi da pumpe budu identične i da ih uvek držite na najmanjoj brzini I, a samo po potrebi, kada je ciča zima, povećajte brzinu, prvo sa I na II, pa sa II na III.

Savet 2:
Težite da pritisak u sistemu u toku grejanja bude maksimalno 1,5 bar. Brzina pumpi utiče na pritisak, pa ako je brzina pumpi na III, te pritisak prelazi 1,5 bar, onda ispustite malo vode iz sistema i doterajte da manometar pokazuje 1,5 bar. U hladnom sistemu, kao i dok pumpe miruju, pritisak  treba da bude između 1,2 bara i 1,3 bara.

           Preporučljiivo je da se na sve četiri strane četvorokrakog mešnog ventila stave termometri da bi se pratile temperature polaza i povrata oba kruga, a na polaznom vodu ka radijatorma preporučljivo je staviti termomanometar, da bi se pored temperature pratio i pritisak vode u sistemu.

          Treba imati na umu da je cilj kod ovako izbalansiranog sistema da kotlovski krug radi na što višoj nominalno-radnoj temperaturi (radna temperatura kotlova je od 72°C do 86°C - misli se na temperaturu vode u kotlu) i njeno održavanje minimalnom snagom gorionika, odnosno da kotao radi u modulaciji (tada je stepen iskoršćenja najveći). U isto vreme motorizovanim četvorokrakim mešnim ventilom, u kombinaciji sa HeatOn WCHR-01 ili nekim drugim regulatorom-automatikom, obezbediti da radijatorski krug radi na što nižoj temperaturi, a da se pritom zadovolje toplotni gubici objekta koji se greje. Radna temperatura radijatora, za koliko-toliko zadovoljavajuće izolovane grejne prostore, kreće se  od 33°C do 47°C, a po potrebi i više, kada je ciča zima. Ukoliko je zadovoljena nominalno-radna temperatura kotla, onda će skoro sigurno biti i zadovoljena najvažnija temperatura u sistemu, a to je temperatura povratnog voda u kotao, tzv. temperatura "tačke rose", koja treba da iznosi 65°C i više! Toleriše se da ova temperatura bude i 55°C i više, ali nikako ispod 55°C. Ukoliko se temperatura povratnog voda, odnosno temperatura "tačke rose" dostiže tromo onda povećajte brzinu obe pumpe sa I na II, odnosno sa II na III, po potrebi.

          Rezime svega je da sobni termostat u referentnoj sobi što ređe reaguje (pali-gasi kotao-gorionik), odnosno treba težiti da pri bilo kojoj spoljnoj temperaturi sistem bude u balansu, tj. da je proizvedena toplotna energija jednaka potrošenoj. Samim tim se izbegava često paljenje i gašenje gorionika u toku dana, a što se najefikasnije postiže sobnim temperaturnim korektorom, no o njemu nekom drugom prilikom. Radijatori bi trebalo da budu uvek, ali uvek, topli-mlaki, na sobnom termostatu za 0,2°C nezadovoljena zadata sobna temperatura, što implicira da kotao-gorionik non-stop radi u modulaciji na minimalnoj snazi i time održava gore pomenutu nominalno-radnu temperaturu vode (od 72°C do 86°C) u kotlu, tj. u kotlovskom krugu. Ovim je i potrošnja energenta minimalna, što je primarni cilj svakog korisnika-potrošača!

E tada taj sistem grejanja radi kako treba!
          Kada se u sobi dosegne zadata temperatura, sobni termostat šalje komandu bežičnom prijemniku-releu da isključi gorionik-kotao preko radnog kontakta posebnog relea, a u isto vreme preko drugog radnog kontakta gasi pumpu u kotlovskom krugu. To je vrlo bitan momenat jer HeatOn WCHR-01 poseduje mod SNIŽENO. Ako je tako setovan, bez obzira što je sobni termostat isključio gorionik-kotao, grejanje se nastavlja po sniženoj temperaturi sve dok temperatura vode u kotlu ne padne na setovanih 67°C. Tog trenutka HeatOn WCHR-01 preko aktuatora-motora zatvara četvorokraki mešni ventil i isključuje pumpu u radijatorskom krugu. U toku rada sistema u modu SNIŽENO, da ne bi pumpa u kotlovskom krugu bila isključena od strane sobnog termostata, a da obe pumpe ostanu da rade sinhronizovano,  tj. da protok vode u sistemu ostane ujednačen, preko mirnog kontakta dodatnog relea pumpa u kotlovskom krugu ulazi u paralelnu vezu sa pumpom u radijatorskom krugu, te rade sinhronizovano sve do pada temperature vode u kotlu  od 67°C kada se sve isključuje, a četvorokraki mešni ventil odlazi u zatvaranje. Kod ovakve izvedbe, gde rad pumpe u kotlovskom krugu ne kontroliše elektronika kotla, nije potreban kapilarni ili neki drugi termostat (čija je kapilara-sonda u čauri kotla) da uključuje i isključuje pumpu u kotlovskom krugu, na nekim na njemu setovanim temperaturama, već taj dodatni rele povezan prema datoj šemi.


Kod paralelne veze pumpi, OBAVEZAN uslov je da pumpa u kotlovskom krugu bude na istoj fazi kao i HeatOn WCHR-01 - recimo (R).


          Kada sobni termostat ponovo pošalje komandu za uključenje gorionika-kotla, topla voda u kotlu  biće na nekih, npr. 62°C (za toliko će u nekom vremenskom intervalu od isključenja do sledećeg uključenja pasti temperatura vode u kotlu sa onih 67°C kada je četvorokraki mešni ventil otišao u zatvaranje), onda će biti potrebno kraće vreme da temperatura vode u kotlu dosegne setovanih 67°C i da četvorokraki mešni ventil krene u otvaranje, odnosno da ponovo počne grejanje uključivanjem radijatorske pumpe preko HeatOn WCHR-01.

         
          Automatika u sistemima grejanja je prisutna da pruži komfor, da ne razmišljamo o otvorenosti mešnog ventila, kada se i u kom trenutku šta uključuje i šta isključuje. Ona takođe doprinosi uštedi energenta od nekih 3 do 5%, jer tačno na vreme odrađuje pojedine operacije, te u toku rada grejnog sistema "prazan hod" svodi na najmanju moguću meru. Međutim, ko očekuje da će ugradnjom automatike u sistem grejanja smanjiti potrošnju energenta za 30% i više, taj bolje da pored kamina čita neku literaturu sa potpisom braće Grima!